Архів ◊ Лютий, 2015 ◊

• 23rd, Понеділок, Лютий 2015

ДОДАТОК № 3

до селищної ради від

12.11.2014 року № 353-XXV-VI

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

щодо визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів у  смт Гребінки

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Гребінківської селищної  ради; 08662, смт Гребінки, вул. Леніна, 2.

2. Перелік послуг:

збирання, вивезення (перевезення) твердих, великогабаритних, ремонтних відходів у складі побутових відходів на відповідній території обслуговування селища Гребінки.

3. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення Гребінківської селищної ради від 12.11.2014 року № 353-XXV-VI

4. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Заступник селищного голови:  Руденко Василь Миколайович, тел. 7-19-07

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

5.1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

5.2. Наявність достатньої кількості спеціально обладнаних сучасних транспортних засобів різних типів, для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території.

5.3. Наявність сучасної матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів.

5.4. Здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.

5.5. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів.

5.6. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.

5.7. Розрахунок вартості надання послуг з вивезення побутових відходів.

5.8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.

5. 9. Наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців).

5. 10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага:

повторне використання;

– використання як вторинної сировини;

– отримання електричної чи теплової енергії;

– захоронення побутових відходів.

5.11. Створення системи управління якістю.

5.12. Створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

5.13. Дотримання графіка надання послуг з вивезення побутових відходів у смт Гребінки.

5.14. Наявність інвестиційної програми (програми капітальних витрат) розвитку підприємства, включаючи заходи щодо підвищення якості надання послуг з вивезення побутових відходів, в тому числі придбання сучасної спецтехніки, контейнерів для збору твердих та великогабаритних побутових відходів, впровадження роздільного збирання побутових відходів, тощо.

5.15 Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1 Заява на участь у конкурсі.

6.2 Копія Статуту підприємства.

6.3 Копія довідки ЄДРПОУ.

6.3 Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

6.4 Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма № 1, форма № 2) за останній звітний період.

6.5 Оригінал довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами (станом на момент подачі конкурсної документації).

6.6 Інформація про обсяги надання послуг зі збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік та досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

6.8 Копію ліцензії на право здійснення збору і вивозу побутових відходів (надається у випадку введення обов’язкового ліцензування);

6.9  Довідка в довільній формі, яка містить відомості про підприємство (учасника конкурсу):

а) реквізити (назва, адреса – юридична та фактична, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

7. Вимоги до конкурсних пропозицій:

7.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та/або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених Конкурсною документацією.

7.2. У разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.

7.3. У разі відмови учасника конкурсу надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій Конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.

7.4. Учасник конкурсу може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

7.5. Кожен учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

7.6. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою  конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

7.7. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника конкурсу та підпис уповноваженої особи (осіб). Усі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.

7.8. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник конкурсу.

7.9. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

8. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

8.1. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

– вартість послуг – до 20 (двадцяти) балів;

– кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) – до 20 (двадцяти) балів;

– наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог чинних стандартів, нормативів, норм та правил – до 20 (двадцяти) балів;

– фінансова спроможність учасника конкурсу – до 10 (десяти) балів;

– рівень забезпеченості обладнанням учасника конкурсу матеріально-технічним – до (десяти) 10 балів;

– співбесіда – до (двадцяти) 20 балів;

Сукупно – до 100 (сто) балів;

– винагорода за повноту складання заявки + 5 (п’ять) балів;

– наявність інвестиційних програм та пропозиції щодо їх залучення + 5 (п’ять) балів;

Максимально можлива кількість – до 110 (сто десять) балів;

8.2. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець конкурсу визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

9. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

9.1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту Конкурсної документації до організатора конкурсу.

9.2. Організатор конкурсу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення на запит учасника конкурсу.

9.3. У разі надходження 2 (двох) і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту Конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 (трьох) робочих днів.

9.4. При проведенні організатором конкурсу зборів учасників конкурсу з метою надання роз’яснень щодо змісту Конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом 3 (трьох) робочих днів усім учасникам конкурсу.

9.5. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

9.6. У разі несвоєчасного внесення змін до Конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

10.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій: особисто або надсилається поштою.

10.2. Місце прийому конкурсних пропозицій: 08662, смт Гребінки, вул. Леніна, 2.

10.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: дата: 30 березня 2015 року;час: 9.00.

10.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

10.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

10.6. Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

10.7. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження.

10.8. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана Конкурсну документацію.

10.9. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

11. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

11.1. Місце: 08662, смт Гребінки, вул. Леніна, 2.

11.2. Дата: 30 березня 2015 року.

11.3. Час: 10.00

11.4. До участі у процедурі розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями організатор конкурсу допускає учасників конкурсу (суб’єкти господарювання – юридичні особи), якого представляє керівник підприємства.

У разі, якщо учасника конкурсу представляє інша уповноважена ним особа, необхідно надати оформлену згідно з вимогами чинного законодавства довіреність на представництво інтересів та право підпису документів від імені учасника конкурсу, копію документа, який підтверджує повноваження керівника на підпис такої довіреності, а також мати при собі оригінал документа що засвідчує його особу.

Копії документів, які засвідчують особу представника учасника конкурсу повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

11.5. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

11.6. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено Конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

11.7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

11.8. Після розкриття конвертів, внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

11.9. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

· учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим Конкурсною документацією;

· конкурсна пропозиція не відповідає Конкурсній документації;

· встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

· учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

12 Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

–  неподання конкурсних пропозицій;

–  відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5 Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у смт Гребінки.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 (десяти) календарних днів підготовку нового конкурсу.

12.1. Конкурсні пропозиції, які не було відхилено, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

12.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсну пропозицію якого визнано найкращою за результатами оцінки.

12.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

12.4. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

12.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 (трьох) календарних днів усім учасникам конкурсу.

Заступник селищного голови               (підпис)               В.М.Руденко


ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок конкурсного відбору

виконавців з надання послуг з вивезення твердих

побутових відходів на території смт Гребінки

1. Загальні положення.

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 21 Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів”.

1.2.  Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсного відбору виконавців з надання  послуг з вивезення побутових відходів на території смт Гребінки (далі – конкурс).

1.3. Метою проведення конкурсу є надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів, розвиток ринкових відносин, ліквідація монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

– відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

– доступність інформації про конкурс;

– об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

– поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Конкурс проводиться за умови:

· включення органом місцевого самоврядування зазначених послуг до переліку житлово-       комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;

· закінчення строку дії або розірвання договору на виконання послуг;

1.6. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи):

· установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

· які можуть забезпечити належне, якісне та в повному обсязі виконання обов’язків щодо надання послуг з вивезення побутових відходів (відповідно визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

· уповноважені на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кількість учасників конкурсу не обмежується.

1.7. Відповідно до статті 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

2. Терміни та визначення.

2.1. Поняття, що використовуються у Порядку, мають таке значення:

Організатор конкурсу –Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради.

Учасник конкурсу– суб’єкт господарювання (юридична особа), що подав конкурсну пропозицію.

Конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються (надаються) організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу.

Заявка – сукупність документів, що подаються для отримання конкурсної документації.

Територіальний принцип – надання Послуг Споживачам у чітко визначених межахсмт. Богородчани (адміністративної територіальної одиниці).

Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Якість житлово-комунальної послуги – сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства.

Виконавець – суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

Послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності  людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Великогабаритні відходи – тверді відходи, розміри яких перевищують 50x50x50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх уконтейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра.

Ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров’я  людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

2.2.  Інші терміни та поняття що використовуються в Положенні, наведені в законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про відходи”, постановах Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів”, від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”.

3. Порядок організації і проведення конкурсу

3.1 Організація і проведення конкурсу здійснюється Виконавчим комітетом Гребінківської селищної ради (далі – організатор конкурсу) у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2 Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує Конкурсну документацію щодо визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів у  смт Гребінки (далі – Конкурсна документація), яка містить таку інформацію:

3.2.1 Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

3.2.2 Перелік послуг.

3.2.3 Підстава для проведення конкурсу.

3.2.4 Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

3.2.5 Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

· матеріально-технічної бази;

· працівників відповідної кваліфікації;

· досвіду роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

· вартість надання послуг;

· відповідність критеріям якості надання послуг;

· дотримання графіка вивезення побутових відходів, погодженого з органом місцевого самоврядування.

3.2.6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

3.2.7. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам.

3.2.8. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня   відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

3.2.9. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п’ятьма поверхами, кількість мешканців таких будинків;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації,  центрального  опалення, водо- та газопостачання);

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

відомості про балансоутримувачів будинків;

наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

характеристика під’їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності).

3.2.10. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації,  видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

У разі відсутності відповідного об’єкта поводження з побутовими  відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості, побутові відходи повинні перевозитися до найближчого об’єкта поводження з ними.

3.2.11. Вимоги до конкурсних пропозицій.

3.2.12. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

· вартість послуг;

· рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

· кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

· фінансова спроможність учасника конкурсу;

· строки надання послуг;

· наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

· підвищення якості послуг та зниження їх вартості;

3.2.13 Можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

3.2.14 Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

3.2.15 Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

3.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, які не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

3.3.1. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

3.3.2. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

3.4. Склад конкурсної комісії затверджує організатор конкурсу.

3.5. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та учасників конкурсу.

3.6. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити інформацію, передбачену пунктами 3.2.1. – 3.2.4., 3.2.8. – 3.2.10., 3.2.14. – 3.2.15. Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

3.7. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 (тридцять) календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

3.8. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом 3 (трьох) робочих днів після  надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

3.9 Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

3.10. Організатор конкурсу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення пророз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

3.11. У разі надходження 2 (двох) і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 (трьох) робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається або надається усім учасникам зборів.

3.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

3.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів.

4. Подання документів

4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та/або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією:

4.1.1  Заява на участь у конкурсі за формою (додаток).

4.1.2 Копія Статуту.

4.1.3 Копія довідки ЄДРПОУ.

4.1.4.Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

4.1.5 Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма № 1, форма № 2) за останній звітний період.

4.1.6 Оригінал довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами.

4.1.7 Оригінал довідки відповідних органів Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України.

4.1.9 Документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання:

o кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання;

o наявність власної ремонтної бази;

o наявність необхідної кількості контейнерного парку тощо.

4.1.10. Документи, що містять відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік.

4.1.11. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби і довідки про проходження ними технічного огляду.

4.1.12.Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів (GPS), найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації.

4.1.13. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

4.1.14. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

4.1.15. Довідки про наявності працівників (водіїв, операторів) відповідної кваліфікації.

4.1.16. Документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.

4.1.17. Документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання:

кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

4.1.18. Інформація про наявність диспетчерської служби.

4.1.19. Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання) належного рівня якості.

4.2.  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

4.3.  Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

4.4.  Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

4.5.  Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

4.6  Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

5. Проведення конкурсу

5.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені Конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

5.2. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

5.3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено Конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

5.4. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

5.5. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

· учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим Конкурсною документацією;

· конкурсна пропозиція не відповідає Конкурсній документації;

· встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

· учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

5.6. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

· неподання конкурсних пропозицій;

· відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5.5 Порядку.

5.7. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 (десяти) календарних днів підготовку нового конкурсу.

6. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

6.1.  Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 5.5. Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у Конкурсній документації.

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам надано у

Конкурсній документації.

6.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учаснику конкурсу, що подав конкурсній  комісії  проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів: інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

6.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

6.4. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

6.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

6.6. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 (трьох) календарних днів усім учасникам конкурсу.

6.7. Організатор конкурсу протягом не більш як 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території обслуговування міста, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як 5 (п’ять) років.

6.8. З переможцем конкурсу протягом 10 (десяти) календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території обслуговування міста, відповідно до Типового договору на надання послуг з вивезення побутових відходів у смт. Богородчани за територіальним принципом.

6.9. У разі, якщо в конкурсі взяв участь тільки 1 (один) учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території обслуговування смт Гребінки, межі якої були визначені умовами конкурсу, повинен становити 12 (дванадцять) місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

6.10. Переможець конкурсу має право, за бажанням, укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

7.2. У разі порушення законодавства при проведенні конкурсу або підписанні договору результати конкурсу та/або договору визнаються недійсними в суді і призначається новий конкурс не пізніше ніж через 10 (десять) днів після набрання чинності рішення суду.

Заступник селищного голови                                           В.М.Руденко

Категорія: Новини
• 20th, П’ятниця, Лютий 2015

Сьогодні 20 лютого 2015 року  в Гребінківській Гімназії  був проведений захід по вшануванню памяті Небесної Сотні , на якому були присутні :Гребінківський селищний голова- Наталія Сергіївна Збаращенко, Гребінківський краєзнавець – Микола Полікарпович Таран, волонтер – Ходаківський Олексій Павлович, учасник АТО -Засуха Роман Валерійович та керівники підприємств селища, щоб помянути й вшанувати память героїв. Тих мужніх, незламних українців та їхніх побратимів інших національностей, чиї душі уже на небесах.

Прикладом пророчих слів геніального поета Василя Симоненка, патріота української нації, стала революція гідності. Майдан є символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічно європейській державі. По новому зазвучав гімн України, який додавав сили для боротьби, обєднав український народ.

Всі присутні вшанували память Небесної Сотні хвилиною мовчання.

До річниці відзначення Дня Героїв Небесної Сотні в гімназії дитяча літературна студія “Джерело” під керівництвом вчителів української мови  Токар Олени Петрівни і Сироти Людмили Франківни підготувала альманах поезії “Дитячі думки про дорослу реальність” і вручили на згадку всім присутнім.

dsc00347dsc00349

dsc00350dsc00353dsc00358

dsc00359dsc00362dsc00366dsc00368dsc00373dsc00377dsc00381

dsc00384

Категорія: Новини
• 18th, Середа, Лютий 2015

18.02.2015 р. в актовому залі Гребінківської селищної ради відбулася зустріч  з учасниками АТО і їх сімями  та переселенцями з Східних регіонів України. Де голова селищної ради Збаращенко Н.С давала вичерпні відповіді на питання, які лунали з залу. По закінченні дійства всім сімям вручили солодкі подарунки у вигляді пакетів з цукром.

dsc00331

dsc00332dsc00333

dsc00336

dsc00334

dsc00342

Категорія: Новини
• 18th, Середа, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2014 року 78

смт Гребінки

Про утворення Робочої групи для перевірки обгрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Руденка В.М., виконавчий комітет селищної ради відмічає, що 4 липня 2014 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, згідно якого скасована вимога обов’язкового отримання виконавцями висновків Державної іспекції з контролю за цінами.  щодо розрахунків економічно обгрунтованих планових витрат тарифів на житлово-комунальні послуги. Разом з цим у зв’язку з надходженням звернень від виконавців послуг про затвердження нових розмірів тарифів, заяв від жителів селища відносно обгрунтованості їх розмірів, є необхідність у перевірці обгрунтованості встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Виходячи з вищевказаного, з метою встановлення об’єктивності щодо прийняття рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги на території селища, відповідно до п.п. 2 п. “б” статті 28 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити Робочу групу для перевірки обгрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги на території селища згідно додатку № 1.

Селищний  голова                                   Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток №1

до рішення виконкому від

29 грудня 2014 року № 77

СКЛАД

Робочої групи для перевірки обгрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги

Руденко Василь Миколайович

–  голова Робочої групи, заступник селищного голови

Парфьонов Михайло Сергійович

– директор КП “Гребінківське ЖКГ”, заступник голови Робочої групи

Стрикало Марина Валеріїна

– економіст КП “Гребінківське ЖКГ”, секретар Робочої групи

Члени робочої групи:

Зайцева Олена Миколаївна

– головний бухгалтер виконкому

Головата Юлія Володимирівна

– інспектор ВОС виконкому

Виштак Тетяна Володимирівна

– юрист КП “Гребінківське ЖКГ”,

Кириленко Людмила Володимирівна

– головний бухгалтер ТДВ “Агропрогрес”

Піскаленко Тетяна Олександрівна

– еколог ПАТ “Саливонківський цукровий завод”

Ковальчук Валентина Михайлівна

– депутат селищної ради (за згодою)

Мєчта Інесса Сергіївна

– депутат селищної ради (за згодою)

Яковенко Тетяна Володимирівна

– депутат селищної ради (за згодою)

Секретар виконкому                                О.І. Красовська

Категорія: Рішення сесій
• 18th, Середа, Лютий 2015

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28 квітня 2014 року 17

смт Гребінки

Про утворення Робочої комісії

з вивчення питань прийому-

передачі об’єктів соціальної

інфраструктури ДП ДГ

“Саливінківське”

З метою вивчення практичних питань прийому-передачі в комунальну власність Гребінківської селищної ради об’єктів соціальної інфраструктури ДП ДГ “Саливінківське”, відповідно до п.2 ст.6 Закону України “Про передачу обєктів права державної та комунальної власності”,

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити Робочу комісію з питань прийому-передачі об’єктів соціальної інфраструктури ДП ДГ “Саливінківське” в комунальну власність Гребінківської селищної ради в складі:

Голова комісії              – Руденко Василь Миколайович,

заступник селищного голови

Секретар комісії           – Головата Юлія Володимирівна,

інспектор ВОС виконкому

Члени комісії                – Зайцева Олена Миколаївна,

головний бухгалтер виконкому

– Парфьонов Михайло Сергійович,

директор КП “Гребінківське ЖКГ”

– Стрикало Марина Валеріївна,

економіст КП “Гребінківське ЖКГ”

– Вашура Олег Володимирович,

юрист ДП ДГ “Саливінківське”

– Маціпура Микола Петрович,

інженер з охорони праці ДП ДГ “Саливінківське”

– Полтавець Василь Олексійович,

головний енергетик ДП ДГ “Саливінківське”

Селищний голова                                              Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 18th, Середа, Лютий 2015

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2014 року 77

смт Гребінки

Про тимчасову заборону використання піротехнічних засобів

на території селища

Зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в державі, з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, пунктом 26 частини 1 статті 10 Закону України “Про міліцію”,

виконком селищної ради

В И Р І Ш И В :

1. Тимчасово заборонити використання піротехнічних виробів (салютів, феєрверків та інших) на території селища Гребінки.

2. Гребінківському селищному відділенню міліції (начальник Копилов В.Ю.) забезпечити належний контроль за виконанням пункту 1 даного рішення.

3. Заступнику селищного голови Руденку В.М. провести роз’яснювальну роботу з приватними підприємцями, які надають послуги кафе, дискотек, відпочинку громадян.

4. Секретарю виконкому Красовській О.І. забезпечити оприлюднення цього рішення через сайт Гребінківської селищної ради та надати копії копії цього рішення приватним підприємцям, які надають послуги кафе, дискотек, відпочинку громадян.

5. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюдення.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Руденка В.М.

Селищний голова                                                        Н.С.Збаращенко

Категорія: Рішення сесій
• 18th, Середа, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28 жовтня 2014 року 67

смт Гребінки

Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

Відповідно статті 28, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги,

виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ

1.Затвердити порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови  Руденка В.М.

Заступник селищного  голови                                    В.М.РУДЕНКО

Додаток

до рішення виконкому від

28 жовтня 2014 року № 67

ПОРЯДОК

встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

1.Загальні положення

Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (далі-порядок) розроблений на підставі законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово-комунальні послуги”, Указу Президента України від 28 грудня                2007 року № 1324/2007 “Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, інших нормативно-правових актів.

Порядок розроблений з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень, спрощення та скорочення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

2.Направлення пропозицій про встановлення тарифів

2.1.У разі необхідності встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги (послуги централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення; послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; послуги з вивезення побутових відходів), виконавцем цих послуг подаються до виконавчого комітету селищної ради такі документи:

– офіційний лист з відповідними обґрунтуваннями;

– загальний розмір тарифу (з податком на додану вартість);

– пояснювальна записка, що обґрунтовує розрахунок тарифу (із зазначенням розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, розрахунку накладних витрат, планового економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, пально-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо;

– калькуляція з постатейною розшифровкою витрат на надання послуг (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– штатний розпис та розмір  середньої заробітної плати за попередній рік (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– перелік послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаватимуться у кожному конкретному будинку, та їх вартість;

– кошториси на поточний ремонт житлових будинків (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– періодичність та строки надання послуг (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– висновки щодо економічного обґрунтування планових витрат (у разі необхідності);

– копія постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (у разі необхідності);

– копії договорів з іншими суб’єктами господарювання, витрати за якими включені у складові тарифу, вартість і фактичні обсяги робіт, які виконані у попередньому році, що впливають на формування тарифу (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– пропозиції громадськості, які отримані під час доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності.

На колективне письмове звернення об’єднань громадян або споживачів, після терміну закінчення прийому зауважень та пропозицій, виконавчий комітет селищної ради спільно із надавачем житлово-комунальних послуг – розробником тарифів, організовують громадські слухання, на яких до споживачів доводиться необхідна інформація щодо розрахунку тарифів.

2.2.Інформація має бути змістовною та достовірною.

2.3.Зазначені у пункті 2.1. документи подаються виконавцем послуг у одному примірнику , мають бути засвідченні підписом та скріплені печаткою.

2.4.Датою подання документів є дата їх реєстрації у виконавчому комітеті селищної ради.

2.5.При здійсненні перевірки розрахунків тарифу виконавчий комітет селищної ради, у разі необхідності, має право запросити у виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що порушує питання щодо встановлення (погодження) або зміни чи коригування тарифу на відповідну послугу, додаткову інформацію, необхідну для здійснення перевірки розрахунків тарифу.

2.6.Виконавчий комітет селищної ради відмовляє у розгляді документів і обґрунтовує таку відмову у письмовій формі у випадку, якщо матеріали не відповідають встановленому цим порядком переліку.

Рішення про відмову приймається протягом 5-ти робочих днів з дати отримання документів.

3.Доведення до відома споживачів інформації про
перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів

3.1.Протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до виконавчого комітету селищної ради суб’єкт господарювання інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”.

Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет, веб-сайті суб’єкта господарювання (за наявності) та шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних, житлових будинків, де споживачі отримують відповідні послуги.

3.2.Інформація щодо встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Строк, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження пропозиції, встановлюються суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим ніж за 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.3.Зауваження і пропозиції, які отримані виконавчим комітетом селищної ради, надсилаються для розгляду суб’єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення.

3.4.Суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення.

У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та передає його виконавчому комітету селищної ради листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями.

У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань або вмотивованого їх відхилення, суб’єкт господарювання письмово сповіщає про це виконавчий комітет селищної ради.

3.5.Розробник письмово повідомляє виконавчий комітет селищної ради про результати доведення інформації про зміну тарифу до споживачів (з врахованими чи неврахованими пропозиціями).

3.6.Виконавчий комітет селищної ради готує проект рішення та виносить на розгляд сесії Гребінківської селищної ради.

4. Розгляд розрахунків витрат
для встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

4.1.Виконавчий комітет селищної ради упродовж 30-ти днів з дати отримання офіційного листа разом із переліком необхідних документів проводить аналіз поданих матеріалів, перевіряє розрахунки тарифів на житлово-комунальні послуги та готує відповідний проект рішення селищної ради, який подає на затвердження сесії Гребінківської селищної ради.

4.2. Прийняте рішення селищної ради про встановлення (погодження, коригування) тарифів на житлово-комунальні послуги набирає чинності через 15 днів з дня оприлюднення у міськрайонній газеті “Життя і слово”.

Секретар виконкому                                О.І.Красовська

Категорія: Рішення сесій
• 16th, Понеділок, Лютий 2015

«В Країні Сонячних Зайчиків», «Пригоди в лісовій школі»,»Тореодори з Васюківки»… Усього на книжковій полиці Всеволода Зиновійовича Нестайка понад 120 книг 20 мовами світу. Це найкращі книжки дитинства не одного підростаючого покоління.

30 січня йому виповнилось 85. З цієї нагоди в Гребінківській дитячій бібліотеці з учнями 4-х кл. Гребінківської ЗОШ I-III ст. проведено масовий захід «Історія книжкового серіалу» за книгами «Пригоди в лісовій школі». Бібліотекар Меньших Т.А. та учениця 7-Б класу Дякіна Аліна ознайомили присутніх із життєвим і творчим шляхом письменника. У запеклій боротьбі пройшли змагання між командами «Читайлики» (4 В) та «Книгознавчики» (4А). Готуючись до заходу, діти читали книжки письменника, малювали малюнки, писали відгуки на прочитані книги. На завершення заходу бібліотекар провела огляд літератури ювіляра  біля організованої книжкової виставки «Наші любі книжки».

image-1image-3

image-21image-4image-5imageimg_2454

Категорія: Новини
• 14th, Субота, Лютий 2015

dsc09685 Шановні воїни-афганці!

15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав та 26-а річниця виведення радянських військ з Афганістану.

Ми вшановуємо учасників бойових дій, які  воювали на теренах інших держав, особливо  воїнів-афганців.

В цій кривавій війні самовідданість, мужність і героїзм виявили українці – офіцери та солдати. Багато з них не повернулися до родин, до коханих. Серед них і наш земляк – Сілецький Олег Володимирович. Ми пам’ятаємо про них! Багато часу минуло з того дня, коли наші війська були виведенні з Афганістану, але й сьогодні у збройних силах України проходять службу офіцери і прапорщики, які брали участь в Афганській війні. Їх бойовий досвід є цінним надбанням нашої армії.

Висловлюємо подяку воїнам-афганцям, які, змінивши військову форму на цивільний одяг, зайняли активну громадянську позицію, стали справжніми вихователями юного покоління. В селищі проживає 24 воїна-афганця.

Ми засвідчуємо свою глибоку шану та повагу вашій мужності та самовідданій праці. Ви є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню, взірцем служіння народу та державі у наші дні.

Хай довгим та щасливим буде ваш життєвий шлях, а творча наснага та завзятість не залишають вас!

З повагою

Селищний голова                                                   Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Новини
• 14th, Субота, Лютий 2015

dsc09936Шановні жителі та всі закохані!

Сьогодні день Святого Валентина!   Вітаю всіх з цим чудовим днем, світлим, добрим, теплим, наповненим любов’ю! Ким є людина без кохання – кораблем з розірваним вітрилом, птахою із зламаним крилом в чужім краю, поетом, що згубив рифму, самотнім пілігримом, який заблукав на півдорозі між життям та вічністю.

Життя – це любов! Без любові немає  життя, немає продовження роду. Ми любимо з самого народження – маму, тата, день і ніч, сонце і дощик, тепло і холод… Любити і бути коханим – найбільше щастя, і іншого не треба!  Але сьогодні стільки сердець випромінюють теплі почуття, що всім навколо стає тепліше від любові, ніжності і ласки, і ніякий сніг не зможе остудити велике почуття любові!

З Днем Святого Валентина! Любіть один одного, даруйте тепло, даруйте радість, цінуйте один одного!

З повагою

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Новини